Om Fvo

Sollefteåortens fiskevårdsområde bildades 1968 med uppgiften att främja ett ”givande och mångsidigt fiske med tyngdpunkten lagd på fritidsfiske” som det står uttryckt i stadgarnas första paragraf.

Fiskevårdsområdet, som ligger inom Sollefteå kommun i centrum av Ådalen, omfattar cirka nio kvadratmil naturskön ångermanländsk natur.
Ett stort antal sjöar, tjärnar, ett antal bäckar och åar samt cirka 2 mil av Ångermanalven, totalt cirka 1900 ha vatten med olika fiskbestånd ingår i området.
Bland annat finns lax, havsöring, öring, harr, sik, regnbåge, röding, backröding, spleik, abborre, gädda, lake.

Huvuddelen av dessa vatten är upplåtna för fritidsfiske.

Omkring de sjöar där vi sätter ut fisk årligen finns i allmänhet vindskydd.
Speciellt vill vi framhålla de insatser som gjorts för att handikappanpassa vattnet Stora Abborrsjön, en insats som rönt stor uppskattning hos en kategori människor som annars inte så enkelt kan nå fiskrika vatten.

Inom kommunen finns det goda möjligheter till inkvartering, hör med kommunens turistbyrå.


Fiskerättsägare ”äger” fisket på den fastighet vari fiskevatten ingår och är oftast knutet till olika byar som en samfälld rätt.
Det är endast fastigheter som åsatts så kallat selandstal som har denna fiskerätt. Vi vill i sammanhanget påpeka att fiskerätten är lika starkt skyddad i lagstiftningen som till exempel jakträtten eller för den delen äganderätten.

Vid bildande av ett FVO upplåter fiskerättsägarna fiskerätten till en gemensam förvaltning ledd av en styrelse.
Av detta följer att styrelsen varje år ställs till ”svars” för sin skötsel av fiskevårdsområdet.
Vid en sådan fiskestämma beslutas i frågor om de gemensamma fiskeintressena av delägarna i FVO. Det är endast på sådana fiskestämmor som avgörande beslut om fiskets inriktning kan tas.

För Sollefteå FVO stadgas att sådan ordinarie fiskestämma skall hållas senast innan mars månads utgång.
Det är har vi behandlar frågor som väckts av fiskerättsägare eller styrelsen.

Bevakning förekommer frekvent under fredningstid men vi i Sollefteå FVO vill ända vädja till dig som är ute i olovliga ärenden att för en minut tänka till om det är värt att medverka till att spoliera delar av fisket.
Tänk på att det är ideellt arbete bakom utsättningarna och att de görs för att många skall få en chans att få en fisk på kroken, barn, turister etc.


Under 1973 anordnades för första gången, med närvaro av landshövding Kurt Nordgren, ett premiärfiske i Ångermanälven.
Det så kallade Nipstadsfisket.
Premiären blev inte den framgång fiskevårdsområdet räknat med på grund av en illa vald tidpunkt och dåligt väder.
Vad beträffar arrangemang fick FVO idel lovord varför styrelsen beslöt att föreslå stämman att premiärfisket skulle bli ett årligt återkommande arrangemang.

I början av 1990-talet framställde FVO önskemal hos vattendomstolen i Östersund om att få bedriva ett begränsat sportfiske på den del av det förbudsområde, nedströms Sollefteå kraftverk, som vattendomstolen meddelat i början på 1966 i målet om Sollefteå kraftverk.
Den del som avsågs var 100 meter nedströms kraftverket till Hullstabäckens mynning.

Under 1991 bedrev Fiskeriverket provfiske i Ångermanälven och fann att tillgången på lax och havsöring var god och att ett begränsat fiske på den tilltänkta sträckan inte skulle påverka avelsfisket.
Sedan alla remissinstanser ställt sig positiva till fisket meddelade vattendomstolen dom den 5 november 1992 som innebar att fiskevårdsområdet på försök under två år skulle få bedriva det fiske som nu kallas Nipstadsfisket.
Regler för fisket hade presenterats för domstolen varför fisket kunde påbörjas omedelbart. Fisket blev snabbt mycket uppskattat av sportfiskarna. Före prövotidens utgång i oktober 1994 framförde fiskevårdsområdet en begäran om en förlängning av fisket på obestämd tid. Vattendomstolen biföll denna önskan i början av 1995.

Nipstadsfisket räknas numera av en del som en av Sollefteåortens främsta turistattraktioner och det är inte ovanligt att upp till 50 åskadare betraktar de tolv fiskare som står längs älvkanterna vackra juni eller julikvällar.

Av vattendomen framgår att Solleftea fiskevårdsområdesförening äger rätt att anordna ett begränsat fiske med kast-, haspel-, flug- eller metspö 100 meter nedströms dammen.
Likaledes kan Sollefteå kraftverk, Sollefteåforsens AB eller Fiskeriverket tillfälligt och efter egen bedömning stänga fisket för en tid av sex månader för att skydda avelsfisket.